(021) 88263428
(021) 88 26 39 53
روزهای حضور در مطب
روزهای فرد ۹ صبح تا ۱۹ شب

جراحی سرطان تخمدان

جراحی سرطان  تخمدان مرحله بندی کامل جراحی سرطان تخمدان حایز اهمیت بسیار است زیرا درمان بعدی با توجه به مرحله ی بیماری صورت می گیرد . نکته : در صورت وجود افیوژن پلورال جهت قرار گیری در مرحله IV باید تست سیتولوژیک مثبت باشد . نکته : درگیری پارانشیم کبد معادل مرحله IV  است . […]

read more »
Call Now Button